Sarkazmer

12 tekstów – auto­rem jest Sar­kazmer.

Żyjesz nap­rawde kiedy nie masz cza­su i ocho­ty spoj­rzeć na fb. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lipca 2013, 07:08

Po­kora mat­ka olbrzymów! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lipca 2013, 05:51

Przez te wszys­tkie me­dia, ob­ra­zy ludzi stworzo­ne w pho­tosho­pie, sztuczne ka­nony piękna.
Go­nimy za ideala­mi które w rzeczy­wis­tości nie występu­je w kon­sekwen­cji co­raz bar­dziej od­la­my sie od siebie.
Wiek XXI 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 czerwca 2013, 02:47

Po prob­le­mach ja­kie mnie spo­tykają w życiu wnios­ku­je ze Bóg chce ze mnie zro­bić wyjątko­wo sil­na osobę żeby tyl­ko nie prze­sadził z tym hartowaniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 czerwca 2013, 03:41

W miłości następu­je dziw­ny pa­radoks, zarówno ko­biety jak i mężczyźni lu­bią byc trochę olewani. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2013, 18:41

Chłopiec nie rodzi sie mężczyzna.
Mężczyzną sta­je sie przez codziena walkę ze swoimi słabościami.
Jest to żmud­na i ciężka praca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2013, 03:10

Każdy w życiu niesie swój krzyż, każde­go życie ma nau­czyć cze­goś innego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 czerwca 2013, 03:38

Życie to wiel­ka szkoła po­kory, zaw­sze ro­bi egza­miny w naj­mniej ocze­kiwa­nym momencie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 czerwca 2013, 06:33

Kry­zys to pre­zent od Bo­ga, prze­ważnie po­maga ot­worzyć oczy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 czerwca 2013, 22:08

Ko­biecość w dzi­siej­szych cza­sach co­raz mniej jej w kobietach. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 czerwca 2013, 05:28
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sarkazmer

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność